News

پانل با محوریت مراقبت های بنیادین جراحی و تروما برای نیل به پوشش همگانی سلامت (PD20) در دوشنبه ۲۵ اکتبر ساعت  ۱۷.۳۰-۱۹.۰۰
TUMS PANEL-2021WORLD HEALTH SUMMIT

پانل با محوریت مراقبت های بنیادین جراحی و تروما برای نیل به پوشش همگانی سلامت (PD20) در دوشنبه ۲۵ اکتبر ساعت ۱۷.۳۰-۱۹.۰۰

نشست سالیانه مجمع جهانی سلامت (World Health Summit ) که بلند پایه ترین گردهمایی سالیانه سیاستگذاری در زمینه سلامت جهانی است، در بازه ۲۴-۲۶اکتبر ۲۰۲۱ مقارن دوم تا چهارم آبان ماه ۱۴۰۰با توجه به شرایط همه گیری کووید-۱۹ به طور هیبرید در برلین، پایتخت آلمان برگزار خواهد گردید. به توجه به عضویت دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان تنها دانشگاه منطقه مدیترانه شرقی و شمال آفریقا در پیمان گروه هشت، که منبع علمی و آکادمیک مجمع جهانی سلامت به شمار می رود ،دانشگاه نیز با سخنرانی و حمایت از پانل با محوریت مراقبت های بنیادین جراحی و تروما برای نیل به پوشش همگانی سلامت (PD20) در دوشنبه ۲۵ اکتبر ساعت ۱۷.۳۰-۱۹.۰۰ به وقت اروپا توسط جناب آقای دکتر علی جعفریان در نشست حضور خواهند داشت.

Read More
پانل با محوریت تاثیرات کووید-۱۹ بر مهاجرت و سلامت پناهندگان  (PD16 ) در دوشنبه ۲۵ اکتبر ساعت ۱۵.۳۰-۱۷.۰۰ توسط آقای دکترامیرحسین تکیان
TUMS PANEL-2021WORLD HEALTH SUMMIT

پانل با محوریت تاثیرات کووید-۱۹ بر مهاجرت و سلامت پناهندگان (PD16 ) در دوشنبه ۲۵ اکتبر ساعت ۱۵.۳۰-۱۷.۰۰ توسط آقای دکترامیرحسین تکیان

نشست سالیانه مجمع جهانی سلامت (World Health Summit ) که بلند پایه ترین گردهمایی سالیانه سیاستگذاری در زمینه سلامت جهانی است، در بازه ۲۴-۲۶اکتبر ۲۰۲۱ مقارن دوم تا چهارم آبان ماه ۱۴۰۰با توجه به شرایط همه گیری کووید-۱۹ به طور هیبرید در برلین، پایتخت آلمان برگزار خواهد گردید. به توجه به عضویت دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان تنها دانشگاه منطقه مدیترانه شرقی و شمال آفریقا در پیمان گروه هشت، که منبع علمی و آکادمیک مجمع جهانی سلامت به شمار می رود ،دانشگاه نیز با سخنرانی و ریاست و حمایت از یک پانل با محوریت تاثیرات کووید-۱۹ بر مهاجرت و سلامت پناهندگان (PD16 ) در دوشنبه ۲۵ اکتبر ساعت ۱۵.۳۰-۱۷.۰۰ توسط آقای دکترامیرحسین تکیان در نشست حضور خواهند داشت.

Read More
-2021WORLD HEALTH SUMMIT

نشست سالیانه مجمع جهانی سلامت 2021

بنام خدا نشست سالیانه مجمع جهانی سلامت (World Health Summit ) که بلند پایه ترین گردهمایی سالیانه سیاستگذاری در زمینه سلامت جهانی است، در بازه ۲۴-۲۶اکتبر ۲۰۲۱ مقارن دوم تا چهارم آبان ماه ۱۴۰۰با توجه به شرایط همه گیری کووید-۱۹ به طور هیبرید در برلین، پایتخت آلمان برگزار خواهد گردید. به توجه به عضویت دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان تنها دانشگاه منطقه مدیترانه شرقی و شمال آفریقا در پیمان گروه هشت، که منبع علمی و آکادمیک مجمع جهانی سلامت به شمار می رود ،دانشگاه نیز با دو سخنرانی و ریاست و حمایت از یک پانل با محوریت تاثیرات کووید-۱۹ بر مهاجرت و سلامت پناهندگان (PD16 ) در دوشنبه ۲۵ اکتبر ساعت ۱۵.۳۰-۱۷.۰۰ توسط آقای دکترامیرحسین تکیان و مراقبت های بنیادین جراحی و تروما برای نیل به پوشش همگانی سلامت (PD20) در دوشنبه ۲۵ اکتبر ساعت ۱۷.۳۰-۱۹.۰۰ به وقت اروپا توسط جناب آقای دکتر علی جعفریان در نشست حضور خواهند داشت. .50 نشست تخصصی،300 سخنران و ۶۰۰۰ نفر شرکت کننده از بیش از 100 کشور جهان ، عیار نشست سالیانه مجمع جهانی سلامت که هفتمین نشست منطقه ای آن به میزبان دانشگاه پرافتخارعلوم پزشکی تهران در اردیبهشت ماه 1398 در کیش برگزار گردید را ممتاز نموده است. با توجه به شرایط فعلی،شرکت در تمامی نشست ها به طور مجازی و رایگان و بدون ثبت نام برای همگان فراهم شده است. جهت استفاده از مباحث نشست، پیوند www.conference.worldhealthsummit.org/Program/WHS2021 در دسترس همگان قرار دارد .

Read More
World Health Summit Regional Meeting Kampala, Uganda & Digital
-2021WORLD HEALTH SUMMIT

World Health Summit Regional Meeting Kampala, Uganda & Digital

Dear Participants, Exhibitors and potential participants, It is our pleasure to invite you to the 8 th World health summit, Regional meeting, that will take place in Kampala _Uganda, on 27 th to 30 th June 2021. The world health summit is the World’s leading think tank in Global health, the regional meeting has been held in all continents except Africa, this year it will be hosted by Makerere University, College of health sciences, the only member of the M8 Alliance on the African continent. Sincerely, Prof. Ibingira Charles, International President, World Health Summit, Regional Meeting Africa 2021

Read More
تاثیر سلامت پناهندگان در کشورهایی که پناهنده پذیر هستند در دوران کووید 19
برگزاری وبینار بین المللی سلامت پناهندگان توسط مجمع جهانی سلامت

تاثیر سلامت پناهندگان در کشورهایی که پناهنده پذیر هستند در دوران کووید 19

مجمع جهانی سلامت وبیناربین المللی سلامت جهانی در خصوص پناهندگان را با حضور صاحبنظران برجسته جهانی با عنوان بررسی تاثیرسلامت پناهدگان در کشورهای پناهنده پذیر در دوران کووید 19 در تاریخ 4 اسنفدماه 1399 ساعت 19-17:30 برگزار می نماید.نماینده کشور ایران پروفسور امیرحسین تکیان ،استاد سیاستگذاری سلامت و رئیس دپارتمان سلامت جهانی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشدو به تشریح نقش سلامت بعنوانی ستونی برای برقراری صلح و توسعه پایدار در ایران خواهد پرداخت. شرکت برای عموم رایگان و آزاد است.ثبت نام از طریق آدرس سایت درج شده ضروری است.

Read More
Migrant Health Issues in Massive Migration Areas in the Covid period
M8 Alliance Webinar Series on Migrant and Refugee Health

Migrant Health Issues in Massive Migration Areas in the Covid period

The M8 Alliance Webinar Series on Migrant and Refugee Health is a new format which aims at bringing together experts from across the M8 Alliance to discuss global, develop innovative and collaborative answers and promote science-based policy advice. Each lecture will last 90 minutes and different speakers from within the M8 Alliance and beyond. https://www.worldhealthsummit.org/m8-alliance/topics/migrant-and-refugee-health.html

Read More
PD 10 - National Responses to COVID-19
برگزاری مجازی مجمع سالیانه پیمان گروه هشت (M8 Alliance)و یازدهمین نشست مجمع جهانی سلامت (World Health Summit) بصورت مجازی با شرکت نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در برلین

PD 10 - National Responses to COVID-19

مجمع سالیانه پیمان گروه ام-هشت به علت شرایط خاص جهان گیری کووید 19 در تاریخ چهارشنبه 30 مهرماه 1399 با مشارکت 28 دانشگاه عضو و با میزبانی دانشگاه چریته برلین به صورت مجازی برگزار گردید. در این نشست که نمایندگان نهادهای عضو پیمان گروه هشت، از جمله آقایان دکتر علی جعفریان، نماینده تام الاختیار رییس دانشگاه و دکتر امیرحسین تکیان، دبیر اتاق همکاری های دانشگاه با پیمان گروه هشت، به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور داشتند، به اتفاق آرا با عضویت مرکز سلامت جهانی دانشگاه آمریکایی بیروت و دانشگاه سازمان ملل متحد United Nation University به عنوان اعضای جدید پیمان گروه هشت موافقت به عمل آمد. بدین ترتیب تعداد اعضای پیمان گروه هشت به 30 دانشگاه، موسسه آموزش عالی و فرهنگستان از 5 قاره جهان رسید.

Read More
برگزاری مجازی مجمع سالیانه پیمان گروه هشت (M8 Alliance)و یازدهمین نشست مجمع جهانی سلامت (World Health Summit) بصورت مجازی با شرکت نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در برلین

An Integral Part of Universal Health Coverage

مجمع سالیانه پیمان گروه ام-هشت به علت شرایط خاص جهان گیری کووید 19 در تاریخ چهارشنبه 30 مهرماه 1399 با مشارکت 28 دانشگاه عضو و با میزبانی دانشگاه چریته برلین به صورت مجازی برگزار گردید. در این نشست که نمایندگان نهادهای عضو پیمان گروه هشت، از جمله آقایان دکتر علی جعفریان، نماینده تام الاختیار رییس دانشگاه و دکتر امیرحسین تکیان، دبیر اتاق همکاری های دانشگاه با پیمان گروه هشت، به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور داشتند، به اتفاق آرا با عضویت مرکز سلامت جهانی دانشگاه آمریکایی بیروت و دانشگاه سازمان ملل متحد United Nation University به عنوان اعضای جدید پیمان گروه هشت موافقت به عمل آمد. بدین ترتیب تعداد اعضای پیمان گروه هشت به 30 دانشگاه، موسسه آموزش عالی و فرهنگستان از 5 قاره جهان رسید.

Read More